Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder)

Cel zadania: Zbiornik Racibórz Dolny

Zbiornik zapewni skuteczną ochronę przeciwpowodziową doliny Odry na odcinku od Raciborza aż po Wrocław (ok. 2,5 mln osób) redukując falę powodziową w przekroju Racibórz o przepływie Q=3120 m³/s (1997 r.) do wielkości 1538 m³/s a we Wrocławiu do wielkości Q=3100 m³/s co po modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego zapewni bezpieczne przeprowadzenie znaczących wezbrań przez wrocławski system wodny.

Charakterystyka zadania:

Inwestycja stanowi II etap budowy zbiornika Racibórz. Etapem I była realizacja polderu Buków o powierzchni ok. 8 km² i pojemności maksymalnej 50 mln m³. Etapem III (po eksploatacji żwirów) będzie przekształcenie suchego zbiornika w zbiornik wielofunkcyjny o pojemności powodziowej jak w etapie II oraz pojemności użytkowej 100-150 mln m³ służącej głównie do wyrównania przepływów niżówkowych, poprawy warunków żeglugowych na Odrze Środkowej, energetycznego wykorzystania stopnia wodnego i itp. Ogółem obiekt ten zajmie powierzchnię 2626 ha, na której znajdować będzie się czasza zbiornika, obwałowania (22 km), kanał zrzutowy oraz urządzenia melioracyjne regulujące stosunki wodne na przyległym terenie. Zbiornik zajmuje tereny od mostu drogowego w Krzyżanowicach, aż za rozgałęzienie rzeki Odry na Odrę Miejską i Kanał Ulgi w Raciborzu. Na obszarze tym znajdują się użytki rolne, lasy, użytki kopalne oraz tereny osiedlowe, tj. wsie Nieboczowy i Ligota Tworkowska.
Zbiornik zaprojektowano na przyjęcie fal powodziowych p>0,1%  Q0,1%=2650 m3/s (woda miarodajna) i Q0,02%=3200 m3/s (woda kontrolna).

Zakres rzeczowy zadania:

  • budowla zrzutowa z jazem o świetle 6×12 m  i upustami dennymi  5 x 4,4m x 3,5m
  • regulacja rzek, kanał ulgi
  • zapora czołowa, zapory boczne (ok. 22 km, wysokość 7-10 m)
  • przepompownie

Uwagi:

Realizacja inwestycji przewidziana jest do sfinansowania ze środków Funduszu Spójności (ok. 25%). Pozostała część stanowić będzie wkład krajowy w tym: NFOŚiGW, Program dla Odry-2006 oraz kredyt z Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy.

W 2013 roku rozpoczęły się roboty budowlano-montażowe.
W 2014 roku kontynuowano roboty budowlano-montażowe, polegające na wykonaniu wykopów, odhumusowaniu tras zapór, wzmocnieniu podłoża pod zaporami, budowie budynków zaplecza zbiornika, budowie nasypów hydrotechnicznych wysp w czaszy zbiornika oraz rozbiórce obiektów kubaturowych we wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska.

W ramach zadania przewidziano również budowę Nowej Wsi Nieboczowy.

Inwestycje realizowane, RZGW Gliwice