Inicjatywy

Projekty i inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006:

Projekt SIPDO

„Program dla Odry – 2006” przyjęty do realizacji w drodze ustawy sejmowej jako wieloletni program rządowy obejmuje swym zakresem szereg działań gospodarczych i inwestycyjnych związanych z modernizacją Odrzańskiego Systemu Wodnego, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe całego dorzecza Odry. Zarządzanie i koordynacja inwestycjami na terenie tak dużym jak dorzecze Odry, stanowiącym przeszło 106 tys. km2 i obejmującym ponad 35% powierzchni kraju wymusiło zastosowanie nowatorskich i precyzyjnych technik i narzędzi analitycznych, oczywistym więc stała się konieczność budowy systemu informacji przestrzennej. Do projektowania i budowy takiego rozwiązania informatycznego nazwanego Systemem Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO) przystąpiono w marcu 2004 roku.

czytaj więcej…


Projekt OdraRegion

W dniu 5 grudnia 2004 r. podpisane zostało Memorandum Finansowe Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy Phare 2003. W ramach przyznanej Polsce kwoty 44 mln Euro Pełnomocnik Rządu do Spraw „Programu dla Odry-2006” – Wojewoda Dolnośląski otrzymał dotację w wysokości 200 tys. Euro. na realizację projektu OdraRegion – Programu prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczecińskiego (projekt nr 2003/005-708.21.02).

Jednym z instrumentów zapewniającym skuteczność ochrony przeciwpowodziowej i pozwalającym wdrażać „Program dla Odry-2006” jest zagospodarowanie przestrzenne połączone z odpowiednią polityką systemu wodnego. Dlatego też opracowanie sporządzone w ramach projektu OdraRegion będzie stanowiło podstawę materiałów operacyjnych sporządzanych przez zarząd województwa oraz miast i gmin. Przyczyni się to do wprowadzenia ładu przestrzennego wzdłuż całej doliny rzeki oraz zharmonizowania rozwoju społeczno – gospodarczego z możliwościami środowiska naturalnego.
Projekt traktuje obszar graniczny jako całość geograficzną i społeczno-gospodarczą. Integracja działań podejmowanych na rzecz planowania przestrzennego, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska jest gwarancją nie tylko efektywnej ochrony przeciwpowodziowej, ale również zrównoważonego rozwoju w dorzeczu Odry. Wspiera on stabilność oraz bezpieczeństwo w regionie. Przewidywana analiza planowania przestrzennego oraz szczegółowych ramowych regulacji prawnych obowiązujących w kraju służy porównaniu istniejących regulacji oraz podjęcia działań w celu ich ujednolicenia. Projekt przyczyni się do tego, aby granice państwa nie stanowiły przeszkody w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju oraz integracji w obszarze europejskim. Dalsza współpraca ma zasadnicze znaczenie szczególnie w procesie przeglądania oraz ujednolicenia regulacji prawnych Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej.

 czytaj więcej…


Projekt OderRegio

Transgraniczny program działań – prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa z uwzględnieniem działań z zakresu gospodarki przestrzennej w dorzeczu Odry. Rzeka Odra jest jedną z największych rzek Europy – jej długość wynosi 854 km; powierzchnia dorzecza wynosi 122.000 km² i rozciąga się na terytorium Polski, Czech i Niemiec.

Dorzecze Odry oraz obszarów z nim graniczących zamieszkuje 32 miliony ludzi. Zbliżony na dużych obszarach do stanu naturalnego krajobraz rzeki kształtowany jest przez stany niskiej wody oraz wysokiej wody (powodzi). Powódź „stulecia” z roku 1997 wskazała na konieczność podejmowania wspólnych działań, których celem jest uniknięcie szkód powodziowych. Program OderRegio wnosi w tym kontekście ważny wkład w rozwiązywanie wspomnianych wspólnych problemów; zasadnicze znaczenie tego programu polega na udostępnieniu podstaw informacyjnych i decyzyjnych opracowanych wspólnie przez wyspecjalizowane instytucie oraz specjalistów z Polski, Czech i Niemiec.

Wyniki projektu zawarte są w raporcie końcowym OderRegio oraz w przedstawionym tam Programie działań; program ten zawiera wszechstronny przegląd dotyczący planowanych w trzech krajach działań związanych z ochroną przeciwpowodziową.

 czytaj więcej…