WZMiUW w Łodzi

Dane adresowe:
Obszar działania WZMiUW w Łodzi w dorzeczu Odry

Obszar działania WZMiUW w Łodzi w dorzeczu Odry

ul. Solna 14
91-423 Łódź

Tel.: 42-235-48-00
Fax: 42-235-48-11

NIP: 725-10-26-673
REGON: 000100492

email: sekretariat@melioracja.lodzkie.pl
strona www: www.melioracja.lodzkie.pl

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową utworzoną przez Samorząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały Nr VII/63/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku z późn. zmianami.
WZMiUW w Łodzi działa w oparciu o Statut nadany uchwałą Nr 42/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12.04.1999 r. (tekst jednolity Statutu zatwierdzony uchwałą Nr 133/06 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 01.03.2006 r.)

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.