RZGW we Wrocławiu

Dane adresowe:
Obszar działania RZGW we Wrocławiu

Obszar działania RZGW we Wrocławiu

ul. Norwida 34
50 – 950 Wrocław

Tel.: 71 337 88 88
Fax: 71 328 50 48

NIP: 898-20-13-651
REGON: 932101053

email: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
strona www: wroclaw.rzgw.gov.pl

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 115 poz. 1462), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126, poz. 878), oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 19 z dnia 05 czerwca 2007 roku.

Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu, będącego organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie, a także pełniącego funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Wrocław.

RZGW administruje wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną /Dz. U. Nr 16 poz. 149 z 2003 r./.

Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km². Obejmuje województwo dolnośląskie, opolskie,a także w części województwa lubuskie, wielkopolskie i śląskie.

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.