RZGW w Szczecinie

Dane adresowe:
Obszar działania RZGW w Szczecinie

Obszar działania RZGW w Szczecinie w dorzeczu Odry

Tama Pomorzańska 13 A
70-030 Szczecin

Tel.: 91 441 12 00
Fax: 91 441 13 00

NIP: 852-22-59-310
REGON: 811932724

email: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl
strona www: www.rzgw.szczecin.pl

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest państwową jednostką budżetową utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130 poz. 874) oraz statutu nadanego Zarządzeniem nr 90 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie, znowelizowanym Zarządzeniem nr 20 Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Regionalny Zarząd zapewnia obsługę Dyrektora Regionalnego Zarządu, który jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym w zakresie określonym w w/w. ustawie.

Zasięg działania RZGW w Szczecinie obejmuje Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Region ten obejmuje dorzecze Odry od ujścia do niej rzeki Nysy Łużyckiej w km 542,4 do ujścia Odry  wraz z Zalewem Szczecińskim, bez dorzecza Warty, oraz na obszarze  Przymorza Zachodniego od zachodniej granicy państwa do zlewni rzeki Wieprzy włącznie wraz z dorzeczem Przymorza zawartym między zlewnią  rzeki Wieprzy i zlewnią rzeki Słupi. Administracyjnie obszar ten położony jest w obrębie trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz lubuskiego.

Obszar działania RZGW w Szczecinie pokrywa się częściowo z zasięgiem Programu dla Odry-2006 i obejmuje fragmenty województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego (ok. 8370 km2).

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane, zakończone.