RZGW w Gliwicach

Dane adresowe:
Obszar działania RZGW w Gliwicach w dorzeczu Odry

Obszar działania RZGW w Gliwicach w dorzeczu Odry

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

Tel.: 32 777 49 50
Fax: 32 777 49 99

NIP: 631-22-56-385
REGON: 276711017

email: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl
strona www: www.gliwice.rzgw.gov.pl

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 175. poz. 1462) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry oraz region wodny Czadeczki, określone rozporządzeniem. Siedzibą Regionalnego Zarządu są Gliwice.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z w Gliwicach położony jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię około 8387 km2, co stanowi około 2,5% powierzchni kraju. Swym zasięgiem działania obejmuje około 49% powierzchni województwa śląskiego, około 11% powierzchni województwa opolskiego i 5% województwa małopolskiego. W granicach Zarządu znajduje się 37 jednostek administracyjnych szczebla powiatowego, w tym 18 powiatów grodzkich.

Zasięg działania RZGW w Gliwicach pokrywa się częściowo z zasięgiem Programu dla Odry-2006 i obejmuje Region Wodny Górnej Odry w granicach Państwa do Kędzierzyna-Koźla wraz z Węzłem Kędzierzyńskim. W rozbiciu na mniejsze zlewnie obszar ten obejmuje:

  • Odrę od granicy w Chałupkach do Koźla tj. na długości 78,6 km z dopływami:
  • Psiną, Olzą, Rudą, Bierawką i Kłodnicą – łączna powierzchnia dorzecza wynosi 3840 km2

Zadania realizowane przez inwestora w ramach Planu i harmonogramu realizacji zadań „Programu dla Odry–2006” na lata 2012-2016, z podziałem na: planowane, realizowane,