Podstawy Prawne

Z dniem 1 stycznia 2015 r. uchylono Program dla Odry – 2006 na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 został zniesiony również Pełnomocnik.

Zadania inwestycyjne wynikające z wieloletniego „Programu dla Odry – 2006”, które zostały ujęte w przejściowym dokumencie strategicznym – Masterplanie dla obszaru dorzecza Odry lub w zaktualizowanych planach gospodarowania wodami, o których mowa w art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) od 1 stycznia 2015 r.  koordynowane są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z zapisami ujętymi w art. 7 ust. 1 w/w Ustawy z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy Programu stali się pracownikami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Archiwalne akty prawne dotyczące Programu dla Odry – 2006.

Program został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.)  jako wieloletni program rządowy realizowany przez Radę Ministrów.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 (Dz.U. z 2002 r. Nr 31, poz. 278) funkcję tą pełni Wojewoda Dolnośląski.