Historia Programu

Powódź, która w lipcu 1997 roku nawiedziła południowo-zachodnią Polskę nazwano powodzią tysiąclecia. Wezbranie to bez wątpienia było kataklizmem, który pochłonął 54 śmiertelne ofiary i spowodował olbrzymie straty gospodarcze, społeczne i moralne. W kotlinie Kłodzkiej powódź ta miała charakter klasycznej powodzi górskiej z gwałtownym i dramatycznym przebiegiem o ogromnej niszczycielskiej sile.
Te tragiczne wydarzenia zwróciły uwagę opinii publicznej i środowisk politycznych na problemy zagospodarowania Odry i jej dorzecza zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa powodziowego. Stworzyły one właściwy klimat do podjęcia strategicznych działań w dorzeczu.

Program dla Odry – 2006 został opracowany w roku 1999. Jest kompilacją projektu Programu Odra 2006 przygotowanego pod kierunkiem Janusza Zaleskiego i Jana Wintera, który uzyskał pełną aprobatę wszystkich nadodrzańskich samorządów wojewódzkich, także wielu gmin i powiatów oraz projektu resortowego MOŚZNiL pod nazwą Program dla Odry opracowanego pod kierunkiem Ryszarda Majewicza oraz Radosława Gawlika. Zredagowany ostatecznie Program dla Odry – 2006 zyskał poparcie Ministra OŚZNiL prof. Jana Szyszki oraz wysoką ocenę Komitetu Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju, a po przyjęciu go przez radę Ministrów uzyskał status dokumentu rządowego. W jego opracowaniu brali udział wybitni specjaliści wielu dziedzin nadając mu charakter zintegrowanego programu działań w dorzeczu, których priorytetem jest ochrona przeciwpowodziowa. Prace te mogły zostać doprowadzone do końca dzięki ogromnemu zaangażowaniu prof. dr hab. inż. Janusza Zaleskiego oraz dr hab. inż. Jana Wintera. Po przygotowaniu stosownej ustawy oraz przeprowadzeniu procesu legislacyjnego Sejm RP uchwalił 6 lipca 2001 roku ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Programu dla Odry – 2006”. Pełnomocnikiem Rządu do jego realizacji był Wojewoda Dolnośląski.

W związku z nałożonym przez Komisję Europejską na Rzeczpospolitą Polską obowiązkiem wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową, Komisja Europejska zaleciła rezygnację z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej, w tym „Programu dla Odry – 2006”, z chwilą zatwierdzenia przez Radę Ministrów tzw. Masterplanów, tj. przejściowych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Odry i Wisły, które stanowić będą uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.
Ponadto przyjęty uchwałą nr 118/2013 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” nałożył na Ministra Administracji i Cyfryzacji obowiązek uchylenia „Programu dla Odry – 2006”, ustanowionego ustawą z dnia 6 lipca 2001 r.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2015 r. uchylono Program dla Odry – 2006 na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 został zniesiony również Pełnomocnik.

Zadania inwestycyjne wynikające z wieloletniego „Programu dla Odry – 2006”, które zostały ujęte w przejściowym dokumencie strategicznym – Masterplanie dla obszaru dorzecza Odry lub w zaktualizowanych planach gospodarowania wodami, o których mowa w art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) od 1 stycznia 2015 r.  koordynowane są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.