Finansowanie

Podstawy prawne finansowania Programu

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”  łączne nakłady na realizację zadań w 2015 r. nie mogą przekroczyć 1 205 456 711 zł, według cen towarów i usług obowiązujących w 2014 r., z tego z budżetu państwa – kwoty określonej w ustawie budżetowej na rok 2015.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2015 r. wraz z nakładami finansowymi określa załącznik do ustawy.

Środki finansowe o których mowa w ustawie powinny pochodzić z różnych źródeł, tj.:

  • z budżetu państwa, w zakresie inwestycji i prac modernizacyjnych, w tym:
    • bezpośrednie obciążenie budżetu państwa;
    • z funduszy Unii Europejskiej;
    • kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego i in. instytucji fin., pozyskiwane w drodze umów między Rządem RP a tymi instytucjami
  • Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • innych (gminy, kapitał prywatny).