Cele Programu

Obszar działania Pełnomocnika

Obszar działania Pełnomocnika

„Program dla Odry–2006” obejmuje swym zasięgiem obszar stanowiący  ponad 1/3 powierzchni Polski, położony w granicach administracyjnych 8 województw.

Strategicznym celem Programu jest wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju całego dorzecza Odry oraz niepogarszania stanu środowiska, a także poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobów przyrody.

Program dla Odry–2006 łączy globalną wizję rozwoju z potrzebami środowisk lokalnych. Jego strategia zakłada ścisłą współpracę ze wszystkimi interesariuszami Programu oraz jednostkami zaagażowanymi w jego realizację (Instytucje).

Osiągnięciu celu strategicznego sprzyjać mają działania i przedsięwzięcia realizowane w ramach Program dla Odry–2006.

Główne cele realizacji Programu dla Odry–2006 to:

  • zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
  • ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód;
  • usuwanie szkód powodziowych;
  • prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów;
  • zwiększenie lesistości;
  • utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej;
  • energetyczne wykorzystanie rzek.

Dzięki realizacji Programu Odra ma szansę stać się rzeką bezpieczną, czystą, żeglowną oraz przyjazną mieszkańcom całego dorzecza.